Lär dig fundamental analys

Om du äger aktier är det bra att uppdatera dig hur bolaget går genom att läsa bolagsrapporterna. Här går vi igenom vilka delar du behöver gå igenom och vad du behöver tänka på för att göra en fundamental analys. 

Vad är fundamental analys?

Fundamental analys tar reda på om aktien är köpvärd eller inte. Detta gör man genom att fokusera på företaget snarare än aktiekursen. Du vill hitta ett bolag som förväntas göra stora framtida vinster men där aktiekursen i dagsläget är låg i relation till dessa vinster. När man gör en fundamental analys använder man sig av bolagets senaste årsredovisning som hjälper dig ta fram vissa nyckeltal. Dessa nyckeltal kan du sen använda för att jämföra konkurrerande bolag i samma bransch. Genom jämförelser kan du avgöra vilka aktier som är köpvärda.

Hur gör man en fundamental analys?

Börja med att ladda ner eller beställ bolagets årsredovisning genom att gå in på företagets hemsida. 6 månader efter verksamhetsåret är slut måste företaget kalla till bolagsstämma där resultat och balansräkningen fastställs. I årsredovisningen finner du förvaltningsberättelse, resultaträkning, revisionsberättelse och kassaflödesanalys.

Fundamental analys steg-för-steg

Här nedan går vi steg-för steg igenom vad du behöver tänka på när du gör en fundamental analys:

1. Förvaltningsberättelsen

Börja med att läsa igenom förvaltningsberättelsen där VD:n berättar hur bolaget presterar och hur framtidsutsikterna ser ut. VD:n vill såklart behålla dig som aktieägare vilket gör att du får försöka läsa mellan raderna, samtidigt som hen måste ge en ärlig bild av bolaget. Vad säger din magkänsla? Förstår du hur företaget tjänar pengar?

2. Pilotskolan 

Äger VD:n aktier i bolaget? Ett välkänt begrepp inom aktiesparande är pilotskolan. Det går ut på att du är passagerare (aktieägare) på ett flygplan där piloten (VD:n) styr flygplanet framgångsrikt. VD:n ska direkt eller indirekt via anda bolag vara tungt investerad för att kunna vara med i pilotskolan. En välinvesterad VD har starka incitament för att maximera värdet för aktieägarna eftersom hen också gynnas av det. 

3. Nyckeltal i resultaträkningen

Du behöver inte förstå alla nyckeltal i resultaträkningen som visar hur intäkterna och kostnaderna sett ut under perioden, men här går vi igenom de viktigaste:

Nettoomsättning: Hur mycket säljer de? Har omsättningen ökat? Om den inte har det, hur ser framtiden ut?

Vinst: Intäkter – kostnader

Vinst per aktie (eller Earnings Per Share, EPS): Tag sedan resultatet som finns på sista raden i resultaträkningen och dela med antalet aktier som finns. Bolag med en negativ EPS går med förlust. Detta är mycket vanligt för tillväxtbolag, men kan även bero på specifika händelser som skett under året.

Analysera nyckeltalen

Efter att ha gått igenom de viktigaste nyckeltalen bör du tänka på följande: Går företaget med vinst? Har intäkterna ökat sedan förra rapporteringsperioden? Om de inte har det, vad tror man framåt? Ibland kan man behöva titta på engångsposter i resultaträkningen då vinsten kan ha ökat eller minskat kraftigt på grund av enskilda händelser. Dessa händelser tas oftast upp av VD:n i förvaltningsberättelsen. 

4. Balansräkningen

Balansräkningen visar bolagets tillgångar (fabriker, patent, lager, etc.) samt skulder (banklån) och eget kapital, alltså det som ägs av aktieägarna. Tillgångarna är alltid lika stora som skulderna och det egna kapitalet tillsammans. Balansräkningen analyseras på olika sätt beroende på vilken typ av bolag det är. Ett tillväxtbolag har exempelvis generellt större skulder för att få hävstång i investeringarna än ett skogsbolag. Ett nyckeltal  som är värt att undersöka närmre är aktiepriset jämfört med det egna kapitalet. Börsens värdering jämförs alltid med hur företaget presterar.

Teknisk analys vs fundamental analys

Enkelt sätt kan man säga att fundamental analys utgår från bolagets resultat- och balansräkning för att ta reda på om aktien är köpvärd. I teknisk analys används nyckeltal i aktiehandeln för att försöka ta reda på om en aktie kommer stiga eller tappa i värde. Många kombinerar dessa två metoder. Genom teknisk analys kan man hitta när det bästa köpläget är för en fundamentalt stark aktie. En köpsignal kan exempelvis vara att aktien visar på styrka då den klarar av att stiga förbi en kurs där den tidigare vänt ner och då väljer man att köpa den fundamentalt starka aktien.

Leave a Comment