Vad är P/E tal?

Vad är ett P/E-tal?

P/E är en förkortning för Price/Earnings. Det är ett nyckeltal som används vid aktievärdering vid fundamental analys för att beräkna om en aktie är köpvärd eller inte. Price står precis som det låter för aktiens pris, och Earnings för bolagets vinst. Nyckeltalet, som även kallas för vinstmultiplikator eller prismultipel, visar priset på en aktie i relation till bolagets vinst per aktie.

Hur räknar man ut P/E?

För att få fram bolagets P/E-tal tar du aktiens pris och delar med bolagets vinst per aktie. Du måste alltså veta hur många aktier som totalt finns och ta bolagets totala vinst delat på den summan. Vinstbegreppet som används är vinsten efter att bolagsskatten har betalats.

P/E = Aktiekurs/Vinst per aktie

För att förenkla tar vi ett räkneexempel:

200 kr/aktie / 10 kr/aktie = P/E 20

Ett P/E-tal på 20 innebär att företaget värderas till 20 gånger nuvarande årsvinsten. Om vinstnivån är oförändrad innebär det alltså att det tar 20 år för att få tillbaka investeringen. Normalt sett brukar värderingen på bolag på svenska börsen ligga runt 16-19 gången årets vinst men beroende för vilken typ av företag det är varierar P/E-talet.

Om vi inverterar p/e-talet får vi avkastningen på investeringen i förhållande till den initiala investeringen. Ett p/e-tal på 13,7 motsvarar en avkastning på 7,3%:

1 / 13,7 = 7,3%

Varför använder man P/E?

P/E-talet används av investerare för att se hur dyr eller billig en aktie är och visar på hur många årsvinster man betalar för, givet en viss aktiekurs. P/E-talet ger en indikation om aktien är undervärderad, övervärderad eller rimligt värderad. Ett högt P/E-tal innebär en hög värdering av bolagets vinst och ett lågt P/E-tal betyder att vinsten värderas lägre. P/E-talet visar hur högt eller lågt marknaden värderar aktien. En del säger att man vill gärna köpa aktier med ett lågt P/E-tal. Men riktigt så enkelt är det inte.

Högt P/E tal

Ett företag som har ett högt P/E-tal kan betyda att aktien är övervärderad. Men det kan också betyda att marknaden har höga förväntningar på företaget och att det ska fortsätta leverera bra och stabila vinster eller utdelningar. Aktiepriset har stigit snabbare än vinsten till följd av marknadens förväntade resultatökningar. Tillväxtbolag har oftast högre P/E-tal eftersom de har en högre vinsttillväxt. Har de exempelvis en vinsttillväxt på 15% innebär det att vinsten fördubblas vart femte år. Tillväxtbolag kan därför försvara högre P/E-tal jämfört med mogna företag. Tesla hade år 2020 ett p/e-tal på 1670.

Lågt P/E tal

Ett lågt P/E-tal kan innebära att aktien är undervärderad, men det an också innebära att marknaden har låga förväntningar på bolaget och företagets framtid. Ett lågt p/e-tal kan uppstå när aktiepriset fallit samtidigt som vinsten i stort sett är oförändrad. Vinster i cykliska företag kan svänga kraftigt beroende på var i konjunkturen bolaget befinner sig och detta speglar sig i P/E-talet för konjunkturkänsliga bolag. Det är inte ovanligt att cykliska bolag kan ha ett p/e-tal på 3-4 i slutet av en högkonjunktur eftersom marknaden inte förväntar sig några större kommande vinster. I början av en högkonjunktur kan p/e-talen dra iväg, ibland redan i slutet av en lågkonjunktur eftersom marknaden räknar med de framtida vinsterna som kommer när ekonomin tar fart.

Negativt P/E tal

När ett företag går med förlust blir p/e-talet negativt eftersom det inte går med vinst. Företaget förlorar pengar och det är aktieägarna som står för underskottet. Om du tror att bolaget kan vända förlusten till vinst kan du välja att investera men det innebär en stor risk att investera i aktier med negativt P/E.

Vad är ett bra P/E tal?

Det är svårt att säga vad som är ett bra p/e-tal för ett bolag utan att titta på andra faktorer som går igenom lite längre ned. En grundregel är att filtrera bort bolag som har ett p/e-tal som är lägre än fem. Bolagets framtidsutsikter värderas svagt och ledningen står inför en stor utmaning. Sedan är det självklart alltid upp till dig själv att utvärdera och försöka hitta aktier som marknaden värderar lågt men du själv tror på.

Ett högt p/e-tal behöver nödvändigtvis inte vara en varningssignal att förväntningarna är för höga framöver. Amazons p/e-tal stod i början av 2011 på 30 och steg till 130 under några månaders tid. Aktiens värde ökade med 46% under samma period, och fortsatte sedan stadigt att stiga kommande fem åren. Det här är ett tydligt exempel på ett bolag som hade stora förväntningar hos marknaden som de lyckades möta.

Att två bolag har samma p/e-tal betyder inte att de är lika dyra eller billiga, utan hur marknaden värderar bolagens framtida vinster. En annan faktor som påverkar är hur pass stabila intäkterna är, eller om det svänger mycket. Företag som är verksamma i branscher med mer osäkra intäkter över tid brukar generellt sett få en lägre värdering. Det kan därför vara bra att fundera på vilken typ av intäkter ett bolag har och vilka risker som finns när man ska uppskatta vilken nivå p/e-talet ligger på.

Så här kan du använda p/e-talet i din trading

P/E-talet är väldigt användbart som första steg när du ska avgöra om en aktie är köpvärd eller inte. Det är en utgångspunkt i urvalsprocessen att begränsa urvalet av alla tusentals aktier som finns att investera i när du ska begränsa dig till en specifik aktie, eller ett mindre urval. Att börja med att sortera efter p/e-talet är användbart eftersom det ger en signal hur marknaden värderar aktien.

Här nedan går vi igenom grova riktlinjer för p/e-tal. Vi vill dock poängtera att det är en grov uppskattning som kan variera beroende efter bransch, marknad och var i konjunkturcykeln vi befinner oss.

 • P/E < 10 Aktien kan vara undervärderad, eller så har bolaget oväntat högre vinster än föregående år och aktiekursen har inte hunnit justera sig uppåt.
 • 10 < P/E < 18 Ett normalt spann för aktier.
 • 18 < P/E < 25 Aktien kan vara övervärderad eller så förväntar sig marknaden högre framtida tillväxter, exempelvis om det är ett tillväxtföretag.
 • P/E > 25 En stor risk att aktien ärövervärderad, alternativt att marknaden förväntar sig mycket stora vinster i framtiden.

Viktiga faktorer att ta hänsyn till när du bedömer ett bolags p/e-tal:

 • Hur ser de framtida vinstutsikterna ut?
 • Hur ser bolagets vinst-tillväxttakt ut?
 • Finns några övriga risker?
 • Hur ser p/e-talet ut för övriga bolag i samma bransch?
 • Vilken konjunktur befinner vi oss i?
 • Är företaget konjunkturkänsligt?

P/E-talet varierar i olika branscher

Om du endast tittar på p/e-talet när du ska göra en investering kan det vara lätt att lura sig själv att en aktie är köpvärd eftersom den har ett lågt p/e-tal. Jämför därför alltid med andra bolag i samma bransch. Det kanske visar sig att det låga p/e-talet är helt normalt för den typen av bolag i den branschen. Jämför helst också med bolag som har en liknande tillväxt för att få en så rättvisande bild som möjligt.

Ett bolag i byggbranschen med ett p/e-tal på 13 säger inte så mycket. Om du däremot får reda på att det genomsnittliga p/e-talet för branschen ligger på 26 får du en indikation på att företaget kan vara undervärderat och skulle kunna nå bättre resultat än förväntat. Ett bolag med högt p/e-tal i förhållande till branschen kan få svårigheter om det inte lyckas leverera efter vinstprognosen.

I mättade branscher kan P/E ligga runt 10 medan tillväxtbranscher har betydligt högre tal. Företag som växer snabbt återinvesterar ofta sina vinster vilket gör att högre p/e-tal kan accepteras. Cykliska bolag med en varierande vinst har, som vi tidigare nämnt, oftast ett lägre p/e-tal i slutet av konjunkturen eftersom att marknaden förväntar sig att bolagets vinster kommer avta när högkonjunkturen befinner sig i slutet av cykeln. När det gäller fastighetsbolag och investmentföretag finns det bättre nyckeltal att studera. För fastighetsbolag kan man titta på Pris / Eget kapital. Fastighetsbolagens tillgångar ligger i själva fastigheterna, samtidigt som inkomsterna består av hyresintäkter och eventuella fastighetsförsäljningar. De största utgifterna består av räntor från fastighetslånen. Tillgångarna motiverar därför ett högre värdering än vad som kan utläsas i p/e-talet. När det gäller investmentbolagen är det bättre att gå på substansvärdet än p/e.

P/E-talets nackdelar

En av nyckeltalets brister är att den baseras på den nuvarande vinstnivån, eller föregående år, medan det som är väsentligt är de kommande vinsterna. P/E-talet väger inte in annan viktig information som hur bolagets direktavkastning eller skuldnivå ser ut. Nyckeltalet tar inte hänsyn till om bolaget har problem med exempelvis förändringar i ledningsstrukturen. Det kan vara svårt att tolka p/e-talet eftersom det påverkas av aktiepriset, som i sin tur påverkas av hur marknaden värderar nutida vinster och framtida förväntningar. Ett för högt p/e-tal kan innebära att aktien är övervärderad, men kan också vara en korrekt värdering av framtida vinster. Det är därför viktigt att man inte enbart grundar sina aktieköp på p/e-tal, utan även använder sig av fundamental analys.

Tillväxtbolag

P/E-talet för tillväxtbolag ger inte en rättvisande bild. Ett företag som beräknas växa 15% per år och har ett P/E på 12 är lägre värderat än ett bolag som beräknas växa 5% per år med ett P/E på 13. När det gäller tillväxtbolag är PEG är ett mer fördelaktigt nyckeltal att studera.

PEG-talet

PEG är en utökad variant av P/E där man tar hänsyn till tillväxten G som står för Growth. Det beräknas genom att dividera P/E med tillväxten:

Price / Earnings / Growth

Nedan följer riktlinjer för PEG, viktigt även här att understryka att det är riktlinjer som också bör jämföras med företag inom rätt bransch, med fler:

 • PEG < 1 Aktien är undervärderad
 • PEG = 1 Aktien är korrekt värderad
 • PEG > 1 Aktien är övervärderad
 • PEG > 1,5 – 2  Varningssignal för övervärdering

Ett PEG-tal under ett kan vara en indikation på en intressant tillväxtaktie. Årets vinsttillväxt baseras lämpligen på förra årets tillväxt, eller de senast årens tillväxt i kombination med förväntad tillväxt.

Leave a Comment